Nowe prawo:

Wykaz oraz omówienia ostatnich zmian dotyczących prawa zamówień publicznych.

Najnowsze zmiany w prawie

Środki komunikacji elektronicznej w przetargach publicznych

Z dniem 12 lipca 2017 r. wchodzi w życie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz.U. poz. 1320).

Rozporządzenie określa:
1) wymagania techniczne i organizacyjne użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
2) sposób sporządzania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz sposób i tryb ich przekazywania, udostępniania i usuwania.

Centralni zamawiający elektronizują przetargi

Od dnia 18 kwietnia 2017 r. centralni zamawiający mają obowiązek stosować komunikację elektroniczną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Podstawa prawna: art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2016.1020).

Nowe przepisy o zamówieniach in-house

Z dniem 1 stycznia 2017 r. wchodzą w życie nowe przepisy regulujące stosowanie zamówień in-house. Podstawą prawną są przepisy ustawy nowelizującej z dnia 22 czerwca 2016 r. (Dz.U.2016.1020), która w swym zasadniczym brzmieniu weszła w życie 28 lipca 2016 r.

W art. 67 ust. 1 p.z.p. dodaje się pkt od 12 do 15, które określają przesłanki zastosowania zamówień in-house. Dodaje się także ustępy od 8 do 13, doprecyzowujące zasady udzielania zamówień in-house.

Zmianie ulega także art. 36a, do którego dodaje się ust. 2a w brzmieniu: Wykonawca, któremu udzielono zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12-14, którego przedmiotem jest świadczenie usług użyteczności publicznej lub roboty budowlane, jest obowiązany osobiście wykonać kluczowe części tych usług lub robót.

Nowelizacja dodaje również art. 144b traktujący o zakazie zawarcia umowy w określonych w nim przypadkach, jak również art. 146a, który określa wygaśnięcie umowy na skutek uzyskania udziału w kontrolowanej osobie prawnej przez kapitał prywatny.

Rozszerzono katalog wyłączeń PZP

Z dniem 9 października 2016 r. rozszerzono katalog przesłanek wyłączenia stosowania ustawy - Prawo zamówień publicznych. Zmian dokonano ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

Zgodnie z art. 355 ustawy nowelizującej, w art. 4 PZP dodaje się następujące punkty, zgodnie z którymi ustawy tej nie stosuje się do:

16) zamówień związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procesu wypłat środków gwarantowanych, o których mowa w art. 2 pkt 65 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. poz. 996), w szczególności usług świadczonych przez podmiot, z którym zostanie zawarta umowa o dokonanie wypłat środków gwarantowanych;

17) zamówień związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem przymusowej restrukturyzacji albo umorzeniem lub konwersją instrumentów kapitałowych, w szczególności zamówień, których przedmiotem jest:

a) przeprowadzenie oszacowania,

b) świadczenie usług doradztwa, w tym doradztwa strategicznego, ekonomiczno-finansowego, podatkowego, prawnego i informatycznego,

c) powierzenie przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznemu wykonywania pośrednictwa w zakresie czynności wymienionych w art. 5 i art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128, z późn. zm.) w imieniu i na rzecz banku w restrukturyzacji, oraz czynności związanych z działalnością prowadzoną przez firmę inwestycyjną w restrukturyzacji, w tym z prowadzoną przez nią działalnością maklerską;

18) zamówień udzielanych przez instytucję pomostową, o której mowa w art. 2 pkt 26 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, lub podmiot zarządzający aktywami, o którym mowa w art. 2 pkt 46 tej ustawy.

Ustawa o usługach zaufania nowelizuje PZP

Z dniem 7 października 2016 r. weszła w życie kolejna nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonana ustawą o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2016.1579). Zgodnie z art. 87 ustawy nowelizującej, w Prawie zamówień publicznych dokonano następujących zmian:

Art. 10a ust. 5 uzyskał brzmienie: Oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenia, w tym jednolity dokument, sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Art. 91c ust. 2 uzyskał brzmienie: Postąpienia, pod rygorem nieważności, składa się opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Art. 131bc ust. 5 uzyskał brzmienie: Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej w postaci papierowej albo, za zgodą zamawiającego, w postaci elektronicznej, opatrzoną przez wykonawcę odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Art. 180 ust. 4 uzyskał brzmienie: Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Art. 183 ust. 6 uzyskał brzmienie: Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zamawiający może złożyć za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca albo przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Art. 185 ust. 2 uzyskał brzmienie: Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

Mała nowelizacja PZP obowiązuje od 28 lipca 2016

Od 28 lipca 2016 r. obowiązują przepisy tzw. małej nowelizacji Prawa zamówień publicznych (Dz.U. poz. 1020), wdrażającej unijne dyrektywy z zakresu zamówień publicznych (dyrektywy 2014/24/UE i 2014/25/UE).

Ustawa nowelizująca ma na celu m.in.:
- uproszczenie procedur udzielania zamówień publicznych i ich uelastycznienie, co przyniesie korzyści zarówno zamawiającym jak i wykonawcom, szczególnie małym i średnim przedsiębiorcom

- promowanie i realne wykorzystywanie pozaekonomicznych celów zamówień publicznych, takich jak ochrona środowiska, integracja społeczna czy wspieranie innowacyjności;

- wprowadzenie bardziej elastycznych rozwiązań w zakresie modyfikacji umów o zamówienia publiczne – nowe przesłanki umożliwiające dokonanie modyfikacji postanowień umownych czy też wypowiedzenia umów.

Więcej informacji: http://www.zamowienia-publiczne.lex.pl/nowelizacja-prawa-zamowien-publicznych-2016

Zmiana przesłanki zamówienia z wolnej ręki na giełdzie towarowej

Od 1 października 2016 r. ulega zmianie jedna z przesłanek warunkujących zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki. Chodzi o zamówienia na dostawy dokonywane na giełdzie towarowej.

Zmianie ulega brzmienie art. 67 ust. 1 pkt 9 ustawy - Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym od 1 października 2016 r. zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zamówienie na dostawy jest dokonywane na giełdzie towarowej w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, w tym na giełdzie towarowej innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub gdy dokonuje zakupu świadectw pochodzenia, świadectw pochodzenia biogazu rolniczego, świadectw pochodzenia z kogeneracji oraz świadectw efektywności energetycznej na giełdzie towarowej, w tym na giełdzie towarowej innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Ponadto, art. 138a ust. 1 p.z.p. uzyskał brzmienie: Zamawiający prowadzący działalność, o której mowa w art. 132 ust. 1 pkt 1 i 3, nie stosują ustawy do udzielenia zamówień sektorowych na dostawy energii elektrycznej, paliw gazowych lub ciepła oraz paliw do wytwarzania energii, a także zakupu świadectw pochodzenia, świadectw pochodzenia biogazu rolniczego, świadectw pochodzenia z kogeneracji oraz świadectw efektywności energetycznej w celu wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.) lub w celu wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. poz. 478 i 2365) lub w celu wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. poz. 831).

Zmiany zostały wprowadzone w drodze art. 46 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 831).

Nowe dyrektywy zamówieniowe weszły w życie

Od 18 kwietnia 2016 r. obowiązują nowe dyrektywy unijne dot. zamówień publicznych:
- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE tzw. dyrektywa klasyczna;
- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylająca dyrektywę 2004/17/WE, tzw. dyrektywa sektorowa;
- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania koncesji, tzw. dyrektywa koncesyjna.

Nowy kurs złotego w stosunku do euro i nowe progi unijne

Od 1 stycznia 2016 r. średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,1749. Podstawą prawną tej regulacji jest rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2254).

Również od 1 stycznia 2016 r. zmianie ulegają progi unijne w zamówieniach publicznych.

Obowiązujące kwoty:
- 135.000 euro - dla zamówień dotyczących dostaw i usług zamawianych przez podmioty z sektora finansów publicznych;
- 209.000 euro - dla zamówień dotyczących dostaw i usług udzielanych przez innych zamawiających niż jednostki sektora finansów publicznych i zamawiający sektorowi;
- 418.000 euro - dla zamówień dotyczących dostaw i usług ogłaszanych przez zamawiających sektorowych oraz dokonujących zakupów w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa;
- 5.225.000 euro - dla zamówień z zakresu robót budowlanych ogłaszanych przez zamawiających każdego typu.

Kolejne wyłączenia stosowania przepisów p.z.p.

Od 18 listopada 2015 r. przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych nie stosuje się do zamówień, których przedmiotem są usługi lub roboty budowlane, wykonywane na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji oraz realizujące przedsięwzięcia rewitalizacyjne zawarte w gminnym programie rewitalizacji, o których mowa odpowiednio w rozdziałach 4 i 5 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), jeżeli ich wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 oraz jeżeli zamówienia te udzielane są w celu aktywizacji osób mających miejsce zamieszkania na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

Ponadto, przepisów p.z.p. nie stosuje się także do zamówień udzielanych przez urząd gminy lub gminne jednostki organizacyjne organizacjom pozarządowym lub spółdzielniom socjalnym, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
a) zamówienia wykonywane są na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji oraz realizują przedsięwzięcia rewitalizacyjne zawarte w gminnym programie rewitalizacji, o których mowa odpowiednio w rozdziałach 4 i 5 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji,
b) wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8,
c) zasadnicza część działalności wykonawcy wykonywana jest na obszarze rewitalizacji, o którym mowa w rozdziale 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji,
d) przedmiot zamówienia należy do działalności statutowej wykonawcy.

Średni kurs złotego w stosunku do euro: 4,3117 PLN