Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Zamówienia pozaustawowe nie wchodzą do planu postępowań

Zamówienia pozaustawowe nie wchodzą do planu postępowań

03.09.17

Czy zamawiający powinien ujmować w planie postępowań zamówienia wyłączone ze stosowania ustawy, np. umowy z zakresu prawa pracy czy zastępstwa procesowego? - pyta użytkownik programu LEX Zamówienia Publiczne.

articleImage: Zamówienia pozaustawowe nie wchodzą do planu postępowań fot. Thinkstock

W planie postępowań o udzielenie zamówień sporządzanym na podstawie art. 13a Prawa zamówień publicznych z 29.01.2004 r. dalej p.z.p., zamawiający zamieszcza tylko te zamówienia, w odniesieniu do których realizuje się obowiązek stosowania przepisów p.z.p.

Informacja o zamówieniach podprogowych, a także dostawach, usługach oraz robotach budowlanych przedmiotowo lub podmiotowo wyłączonych spod obowiązku stosowania przepisów p.z.p. może zostać zamieszczona w innym dokumencie, z którego w sposób precyzyjny wynikać będzie, że dotyczy ona zamówień, do których przepisy p.z.p. nie mają zastosowania.

 Zgodnie z art. 13a ust. 1 p.z.p. zamawiający, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2, oraz ich związki, nie później niż 30 dni od dnia przyjęcia budżetu lub planu finansowego przez uprawniony organ, sporządzają plany postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewidują przeprowadzić w danym roku finansowym oraz zamieszczają je na stronie internetowej.

Jak wynika z treści samego przepisu tzw. plan zamówień jest de facto planem postępowań jakie zamawiający planuje przeprowadzić, a nie zamówień, których udzieli. W związku z tym tworząc plan postępowań, zamawiający uwzględnia tylko te zamówienia, których udzielenie nastąpi na podstawie przepisów p.z.p. Zgodnie z art. 13a ust. 2 pkt 3 p.z.p. plan postępowań o udzielenie zamówień zawiera w szczególności informacje dotyczące przewidywanego trybu (np. przetarg nieograniczony, dialog konkurencyjny) lub innej procedury udzielenia zamówienia (np. zamówienie udzielane na podstawie art. 138g i n.), co dodatkowo wskazuje na konieczność zamieszczenia postępowań, które będą wszczynane na podstawie trybów i procedur określonych w p.z.p.

Przepis nie wprowadza zakazu zamieszczania w planie informacji na temat zamówień, które są wyłączone spod stosowania p.z.p., jednak w tym przypadku zaleca się jednoznaczne wskazanie, że zamówienia te nie będą udzielane na podstawie przepisów p.z.p.,

Prezes UZP w opinii pt. "Przygotowanie przez zamawiających planu postępowań o udzielenie zamówień", zaleca jednak aby informacje o takich zamówieniach zamieszczać w innym niż plan dokumencie: "W świetle art. 13a ustawy Pzp publikacja planów postępowań dotyczy wyłącznie zamówień, w odniesieniu do których realizuje się obowiązek stosowania przepisów ustawy Pzp. Zamawiający nie są zobowiązani do uwzględnienia w planach postępowań zamówień, których wartość nie przekracza równowartości kwoty 30.000 euro, jak również zamówień wyłączonych spod obowiązku stosowania przepisów ustawy Pzp na podstawie art. 4 ustawy Pzp oraz innych przepisów szczególnych. Przywołany przepis wskazuje bowiem na plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych, a nie plany zamówień publicznych. Przy czym, treść art. 13a ustawy Pzp nie wyłącza możliwości upubliczniania przez zamawiających również informacji o innych zamówieniach, których realizacja przewidywana jest w danym roku. Informacje o zamówieniach podprogowych, a także dostawach, usługach oraz robotach budowlanych przedmiotowo lub podmiotowo wyłączonych spod obowiązku stosowania przepisów ustawy Pzp może zostać zamieszczona w innym dokumencie, z którego w sposób precyzyjny wynikać będzie, iż dotyczy ona zamówień, do których przepisy ustawy Pzp nie mają zastosowania.".

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: LEX Zamówienia Publiczne
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE