Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Zamawiający poprawia dokumenty złożone z datą przyszłą

Zamawiający poprawia dokumenty złożone z datą przyszłą

13.09.17

Wykonawca złożył w postępowaniu dokumenty, z których część zostało złożonych z datą przyszłego miesiąca. Czy zamawiający może potraktować to jako omyłkę czy powinien odrzucić ofertę? - pyta użytkownik programu LEX Zamówienia Publiczne.

articleImage: Zamawiający poprawia dokumenty złożone z datą przyszłą fot. Thinkstock

Omyłka polegająca na niewłaściwym oznaczeniu daty może mieć charakter omyłki pisarskiej, jeżeli z całości dokumentacji ofertowej, w sposób niebudzący wątpliwości, wynika zamiar złożenia oferty z właściwą datą.

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych z 29.01.2004 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) dalej p.z.p. zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 p.z.p. Artykuł 87 ust. 2 stanowi, że zamawiający poprawia w ofercie:

1) oczywiste omyłki pisarskie,

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

W świetle powyższych regulacji, z całą pewnością należy wykluczyć, iż w przedstawionym w pytaniu stanie faktycznym mamy do czynienia z oczywistą omyłką rachunkową oraz z inną omyłką polegającą na niezgodności oferty z treścią SIWZ.

Niezgodność treści oferty z treścią SIWZ dotyczy bowiem elementów merytorycznych oferty, np. zakresu, ilości, jakości, warunków realizacji itp. Z uwagi na brak owej niezgodności nie zachodzi więc przesłanka odrzucenia oferty. W opinii udzielającej odpowiedzi, rozważyć natomiast należy możliwość zakwalifikowania przedmiotowej sytuacji jako oczywistej omyłki pisarskiej.

Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem przyjmuje się, że oczywistą omyłką pisarską jest omyłka widoczna, niezamierzona niedokładność, błąd pisarski lub inna podobna usterka w tekście. Za oczywistą omyłkę pisarską uznaje się również omyłkę, która nie jest widoczna w treści samego formularza ofertowego, jest jednak omyłką wynikającą z porównania treści pozostałych dokumentów stanowiących zawartość treści oferty (vide: wyrok KIO z 10.04.2008 r., KIO/UZP 265/08).

Oczywista omyłka pisarska polega w szczególności na niezamierzonym przekręceniu, opuszczeniu wyrazu, błędzie logicznym, pisarskim lub mającym postać innej niedokładności przypadkowej. Oczywista omyłka pisarska powinna być możliwa do poprawy bez odwoływania się do innych dokumentów (wyrok KIO z 20.01.2009 r., KIO/UZP 11/09).

Może to być błąd pisarski, logiczny, przypadkowe przeoczenia lub inna niedokładność, która nasuwa się sama przez się każdemu, a przez dokonanie poprawki tej omyłki właściwy sens oświadczenia pozostaje bez zmian (wyrok KIO z 26.11.2008 r., KIO/UZP 1326/08).

Mając powyższe na uwadze przyjąć można, iż omyłka polegająca na niewłaściwym oznaczeniu daty ma charakter omyłki pisarskiej. Oczywiście nie jest to mylna pisownia wyrazu, czy też jego przekręcenie. Z powołanego orzecznictwa KIO wynika jednak, że omyłka pisarska może mieć również charakter błędu logicznego lub też wady procesu myślowo-redakcyjnego.

Jeżeli z całości dokumentacji ofertowej w sposób niebudzący wątpliwości wynika zamiar złożenia oferty z właściwą datą (tj. odpowiadającą terminowi składania ofert), to opatrzenie jej i załączników do niej datą późniejszą stanowi oczywistą omyłkę pisarską.

Poprawienie takiej omyłki będzie miało znaczenie techniczne, a nie merytoryczne (poprawienie oczywistej omyłki pisarskiej zawsze będzie skutkowało zmianą treści oferty, ale należy pamiętać, że będzie to zmiana jedynie w znaczeniu technicznym, nie zaś merytorycznym - wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z 21.05.2008 r., XII Ga 151/08).

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: LEX Zamówienia Publiczne
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE