Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Zamawiający nie poprawia omyłki znajdującej się w gwarancji wadialnej

Zamawiający nie poprawia omyłki znajdującej się w gwarancji wadialnej

12.02.17

Zamawiający otrzymał dokument gwarancji wadialnej, w którym znajduje się błąd w nazwie miasta siedziby spółki. Czy należy poprawić go jako oczywistą omyłkę pisarską, czy uznać, że wykonawca nie wniósł prawidłowo wadium? - pyta użytkownik programu LEX Zamówienia Publiczne.

articleImage: Zamawiający nie poprawia omyłki znajdującej się w gwarancji wadialnej fot. Thinkstock

Artykuł 87 ust. 2 Prawa zamówień publicznych z 29.01.2004 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164) dalej p.z.p. określa zasady na jakich zamawiający poprawia w ofercie omyłki. Przepis ten odnosi się do treści oferty. Wadium, z uwagi na rolę jaka pełni nie jest częścią oferty ani nie stanowi jej treści (elementu oferowanego świadczenia). Dlatego zamawiający nie może poprawiać w ofercie omyłek powstałych w dokumencie wadium.

Gwarancja wadialna podlega jednak wykładni na podstawie art. 65 Kodeksu cywilnego z 23.04.1964 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 380) dalej k.c. Oznacza to, że jeśli pomimo takiej omyłki, nie ma wątpliwości jaką (czyją) ofertę, na jaki okres i w jakim zakresie zabezpiecza owa gwarancja – zamawiający nie ma podstaw do odrzucenia oferty.

Gwarancja ubezpieczeniowa może obejmować jednego członka konsorcjum >>>

Jak podkreśla KIO w wyroku z 9.02.2012 r., KIO 150/12 nie istnieje możliwość poprawienia omyłki pisarskiej w dokumencie gwarancji wadialnej przez zamawiającego na etapie oceny ofert, ani nie można wezwać wykonawcy do złożenia poprawionego dokumentu gwarancji, gdyż p.z.p. nie przewiduje takich możliwości. Nie oznacza to jednak, że najmniejszy chociażby błąd w gwarancji wadialnej dyskwalifikuje ofertę. Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7b p.z.p. zamawiający odrzuca ofertę tylko w sytuacji gdy wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy.

Uzasadniając to stanowisko KIO stwierdziła, że zamawiający jest zobowiązany do ustalenia treści dokumentu gwarancji bankowej zgodnie z regułami wykładni oświadczeń woli, wynikającymi z art. 65 § 1 k.c. Zgodnie z tym przepisem oświadczenie woli należy tak tłumaczyć, jak tego wymagają ze względu na okoliczności, w których oświadczenie zostało złożone, zasady współżycia społecznego oraz ustalone zwyczaje.

Podmiotem zabezpieczającym zapłatę wadium jest całe konsorcjum >>>

W wyroku z 8.09.2015 r., KIO 1811/15 KIO uznała, że niektóre błędy w gwarancjach bankowych (ubezpieczeniowych) zdarzają się nad wyraz często i ich znaczenia nie należy przeceniać. Odmowa wypłaty kwoty gwarantowanej tylko z uwagi na taką omyłkę nie mieści się bowiem w zasadach współżycia społecznego ani w zwyczajach handlowych panujących w danej dziedzinie stosunków gospodarczych, jaką jest działalność ubezpieczeniowa czy bankowa. Interes zamawiającego jest więc w wystarczający sposób chroniony.

Przykładowa sytuacja opisana została w wyroku z 6.08.2013 r., KIO 1774/13, gdzie Izba uznała, że brak wskazania kodu pocztowego zamawiającego w gwarancji wadialnej absolutnie nie może stanowić o wadzie wadium. Istotne w tym przypadku jest bowiem to, aby treść gwarancji wadialnej identyfikowała beneficjenta tejże gwarancji. W niniejszej sprawie brak jest wątpliwości, kto jest tym beneficjentem poprzez wskazanie nazwy zamawiającego, miejsca jego siedziby (miejscowość oraz adres ze wskazaniem nazwy ulicy i numeru, pod którym mieści się siedziba zamawiającego).

Problematyka wadium w PZP >>>

Dodatkowa identyfikacja zamawiającego w tym przypadku następuje poprzez wskazanie przedmiotu zamówienia. Brak wskazania kodu pocztowego w tym przypadku nie ma żadnego znaczenia dla prawidłowości ustalenia, kto jest zamawiającym, a jednocześnie beneficjentem tejże gwarancji.

Podobne rozważania należy przeprowadzić oceniając, czy nieścisłości w zakresie określenia zleceniodawcy gwarancji mają jakikolwiek wpływ na skuteczność wniesienia wadium. Jeśli na podstawie całokształtu informacji zleceniodawca może być zidentyfikowany na tyle precyzyjnie, że oczywistym jest czyją ofertę i na jakie okoliczności zabezpiecza wadium, należy przyjąć, że wadium zostało wniesione w sposób prawidłowy. 

 

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: LEX Zamówienia Publiczne
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE