Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Zamawiający może płacić w ratach

Zamawiający może płacić w ratach

11.06.17

Czy można w przetargu zakupić sprzęt specjalistyczny, ustalając w warunkach płatności, że będzie ona rozłożona na np. 36 rat, a w przypadku, gdy zamawiający będzie miał taką możliwość to spłaci je wcześniej? - pyta użytkownik programu LEX Zamówienia Publiczne.

articleImage: Zamawiający może płacić w ratach fot. Thinkstock

Brak jest przeszkód prawnych, aby w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów Prawa zamówień publicznych z dn. 29.01.2004 r. – dalej p.z.p. ustalić ratalny system zapłaty, jak również ustalić możliwość szybszej spłaty.

Zgodnie z treścią art. 139 ust. 1 p.z.p., do umów w sprawach zamówień publicznych, w sprawach nie regulowanych bezpośrednio w p.z.p., stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 2017 r., poz. 459) - dalej k.c. Regulacje k.c. obejmują co prawda instytucję sprzedaży na raty (art. 583-588 k.c.), z których wynika zarówno możliwość sprzedaży rzeczy ruchomej za cenę płatną w określonych ratach, jeżeli według umowy rzecz ma być kupującemu wydana przed całkowitym zapłaceniem ceny (art. 583 §1 k.c.), jak również możliwość płacenia rat przed terminem ich płatności (art. 585 k.c.), jednak kodeksowa instytucja sprzedaży na raty funkcjonuje wyłącznie, gdy kupującym jest osoba fizyczna, zaś sprzedającym – przedsiębiorca.

Niezależnie od powyższego, w stosunkach cywilnoprawnych obowiązuje wyrażona w art. 353[1]k.c. zasada swobody woli stron - strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Przedstawione w pytaniu warunki płatności możliwe są do wprowadzenia do treści zawieranej umowy, o ile zostaną wprowadzone do treści SIWZ (wzoru umowy) w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniający wszystkie okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty (w tym w szczególności wycenę).

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: LEX Zamówienia Publiczne
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE