Strona główna » Wiedza » Analizy i komentarze » Wymagania systemu teleinformatycznego, z którego będą korzystać zamawiający

Wymagania systemu teleinformatycznego, z którego będą korzystać zamawiający

15.01.18

Rozporządzenie dot. środków komunikacji elektronicznej w zamówieniach publicznych wskazuje minimalne wymagania, jakie musi spełniać system teleinformatyczny, z którego będzie korzystać każdy zamawiający. Przepisy te mają kolosalne znaczenie podczas podejmowania decyzji z jakiego rodzaju aplikacji, usługi czy też sytemu będzie korzystał zamawiający.

articleImage: Wymagania systemu teleinformatycznego, z którego będą korzystać zamawiający fot. Thinkstock

Wdrożenie rozwiązania, które nie będzie spełniało opisanych wymagań może grozić m.in. zarzutami prowadzenia postępowania w sposób naruszający p.z.p., czy też zarzutami ze strony wykonawców co do ujawniania informacji jakie bezwzględnie winny być chronione.

Środki komunikacji elektronicznej w zamówieniach publicznych >>>

Z konstrukcji § 3 ust. 1 rozporządzenia w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1320 – dalej jako r.ś.k.e.) wynika, iż wymagania w nim opisane dotyczą w takim samym zakresie zarówno ofert i wniosków kwalifikacyjnych, jak i oświadczeń JEDZ.

Zamawiający jest zobligowany do takiego przygotowania procesu zakupowego by oferty, wnioski i oświadczenia z art. 25 a ust. 1 i 2 p.z.p., były składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej, których użycie zapewnia co najmniej spełnienie następujących warunków:

1. Spełnienie wymagań przewidzianych dla systemu teleinformatycznego w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), zwanego dalej „systemem teleinformatycznym”.
2. Identyfikację wykonawców składających oferty lub wnioski kwalifikacyjne. Rozwiązania muszą także zapewnić ustalenie dokładnego czasu i daty odbioru ofert oraz wniosków, a także rozliczalność innych działań podejmowanych przez wykonawców. Zapewnienie spełnienia takiego wymogu jest konieczne chociażby z uwagi na potrzebę ustalenia, czy wykonawca złożył ofertę w wymaganym terminie.
3. Ochronę przed dostępem do treści ofert oraz wniosków przed upływem wyznaczonych terminów ich otwarcia. Stosowane rozwiązania muszą zapewniać zachowanie w tajemnicy treści ofert do czasu ich otwarcia. Niespełnienie przedmiotowego wymagania będzie stanowiło naruszenie podstawowych zasad prowadzenia postępowania, a także art. 86 ust. 1 p.z.p., zgodnie z którym z zawartością wniosków kwalifikacyjnych lub ofert nie można się zapoznać przed upływem terminów do ich złożenia lub otwarcia. W ocenie autora przedmiotowy wymóg nie dotyczy tylko i wyłącznie treści formularza ofertowego, czy też treści wniosku o zakwalifikowanie do udziału w postępowaniu, ale dotyczy kompletu dokumentów składanych przez wykonawców. Bezwzględny wymóg zapewnienia ochrony przed dostępem do treści dotyczyć więc będzie także kalkulacji cenowych, dokumentów referencyjnych, czy też oświadczeń z art. 25 a ust. 1 i 2 p.z.p.
4. Rozwiązania w zakresie środków komunikacji elektronicznej muszą być tak przygotowane, by zmiany dotyczące terminów składania i otwarcia ofert, dostępu do dokumentacji postępowania, czy też udostępnianie takich materiałów było ograniczone. Tego rodzaju uprawnienia muszą być przypisane tylko i wyłącznie do ściśle określonych osób występujących po stronie zamawiającego.
5. Możliwość usunięcia ofert oraz wniosków w taki sposób, który uniemożliwi ich odzyskanie i zapoznanie się z treścią. Funkcjonalność ma mieć zastosowanie wówczas, gdy zamawiający zwraca ofertę albo wniosek lub w sytuacji, gdy wykonawca wycofuje lub dokonuje zmiany oferty przed upływem terminu na jej złożenie.

Elektronizacja zamówień nie może dyskryminować wykonawców >>>

Rozporządzenie zakłada też możliwość użycia innych środków komunikacji elektronicznej niż opisane w § 3 ust. 1 i innych niż faks, który przywołano w definicji art. 2 pkt 17 p.z.p. Autor ponownie podkreśla, że wskazanie faksu jak narzędzia komunikacji elektronicznej mającego zapewniać m.in. ochronę przed dostępem do treści ofert jest co najmniej nieporozumieniem, a sam faks nie może być wykorzystywany np. do składania ofert, wniosków, czy też oświadczenia JEDZ.

Zgodnie z § 3 ust. 2 r.ś.k.e. użycie środków komunikacji elektronicznej innych niż faks oraz środków, o jakich stanowi ust. 1, wymaga równoczesnego spełnienia co najmniej dwóch warunków:

1. Ochrony przed nieautoryzowanym dostępem do informacji, w tym przez wykorzystanie bezpiecznego szyfrowanego połączenia.
2. Integralności i autentyczności przekazywanych informacji, w tym możliwości stosowania pieczęci elektronicznej albo podpisu elektronicznego, w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z 23.07.2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73), innego niż kwalifikowany podpis elektroniczny.

Rozporządzenie obliguje zamawiających do sporządzania, przechowania, przekazywania, udostępnia, a także usuwania dokumentów elektronicznych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Wykorzystywany system musi łącznie spełniać wymagania określone w r.K.R.I. oraz w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 5 ust. 2b ustawy z 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1506). Dokumenty elektroniczne mogą być przekazywane i udostępniane przez zamawiającego również przy użyciu poczty elektronicznej.

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: LEX Zamówienia Publiczne
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE