Strona główna » Wiedza » Orzeczenia i interpretacje » Wykonawca wskazuje nazwy firm podwykonawców

Wykonawca wskazuje nazwy firm podwykonawców

29.01.18

Wykonawca ma obowiązek wskazania nazw firm podwykonawców w momencie, gdy pozna krąg podmiotów, z którymi podejmie współpracę na zasadach podwykonawstwa. Nie musi to nastąpić już w momencie składania ofert - wynika z opinii Urzędu Zamówień Publicznych.

articleImage: Wykonawca wskazuje nazwy firm podwykonawców fot. Thinkstock

Zamawiający w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ma obowiązek zażądać od wykonawców wskazania tych części zamówienia, których realizację zamierza powierzyć podwykonawcom, a także podania nazw firm tych podmiotów (art. 36b ust. 1 p.z.p.).

W przypadku zamówień na roboty budowlane lub usługi, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są one już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi.

Jednocześnie zamawiający może żądać informacji, o których mowa w art. 36b ust. 1a, w przypadku zamówień na dostawy, usługi inne niż dotyczące usług, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, lub zamówień od dostawców uczestniczących w realizacji zamówienia na roboty budowlane lub usługi.

Przepis art. 36b ust. 1p.z.p., określając zakres żądania informacji dotyczących podwykonawstwa w realizacji określonego zamówienia, posługuje się sformułowaniem „których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom”, co wskazuje, iż realizacja przez wykonawcę obowiązku informacyjnego na etapie składania ofert może nastąpić wyłącznie w okolicznościach, gdy firmy podwykonawców, z którymi wykonawca zamierza zrealizować określone działania, są mu w tym momencie już znane.

Dyrektywa 2014/24/UE oraz jednolity dokument zamówienia niewątpliwie dopuszczają sytuację, w której na etapie składania oferty pełna lista podwykonawców nie jest jeszcze znana i nie musi zostać ujawniona.

Interpretacja przepisu art. 36b ust. 1 p.z.p., dokonana przez pryzmat przepisów prawa europejskiego wskazuje, iż odnosi się on do projektu, pewnego zarysu listy podwykonawców proponowanych przez wykonawcę i nie stanowi podstawy do ukształtowania obowiązku wskazania nazw wykonawców już na etapie składania ofert, gdy żaden z wykonawców nie ma pewności co do wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Informacja dotycząca imion i nazwisk (firm) podwykonawców nie posiada waloru treści oferty, a tym samym brak ww. informacji nie może stanowić podstawy do jej odrzucenia.

Opinia prawna Urzędu Zamówień Publicznych ws. obowiązku wskazania nazw firm podwykonawców w ofercie wykonawcy

Źródło: Informator UZP nr 4/2017

O obowiązku wskazywania nazw podwykonawców przeczytaj także w komentarzu praktycznym w programie LEX "Brak nazwy podwykonawcy jako podstawa odrzucenia oferty".

 

29.01.18
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE