Strona główna » Wiedza » Orzeczenia i interpretacje » Warunki udziału w postępowaniu muszą być proporcjonalne do przedmiotu zamówienia

Warunki udziału w postępowaniu muszą być proporcjonalne do przedmiotu zamówienia

15.02.17

Zamawiający określając warunek zdolności technicznej i zawodowej w postępowaniu musi przestrzegać zasady proporcjonalności oraz celu postępowania o udzielenie zamówienia, którym jest wybór wykonawcy dającego rękojmię należytego wykonania przedmiotu zamówienia - orzekła Krajowa Izba Odwoławcza.

articleImage: Warunki udziału w postępowaniu muszą być proporcjonalne do przedmiotu zamówienia fot. Thinkstock

Zamawiający prowadzi postępowanie, którego przedmiotem jest wykonywanie prac w zakresie utrzymywania i pielęgnacji terenów miejskich. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykazanie się przez wykonawcę posiadaniem zdolności technicznej i zawodowej w zakresie realizacji usług stanowiących przedmiot zamówienia w okresie ostatnich trzech lat.

Usługi te powinny zostać potwierdzone referencjami, które wskazywałyby, iż dane prace zostały wykonane należycie. Co istotne, zamawiający wymagał przedstawienia referencji odnośnie każdej z wykonywanych czynności. 

Jeden z wykonawców składających ofertę w postępowaniu, zdaniem zamawiającego nie wykazał się kompleksowym wykonaniem tych usług. Dlatego też, po wezwaniu do złożenia wyjaśnień został wykluczony z przetargu pomimo złożenia dokładnego wykazu usług. W razie braku zastrzeżeń, jego oferta zostałaby uznana za najkorzystniejszą.

Zamawiający może określić warunki udziału odrębnie dla każdej z części postępowania >>>

Zamawiający wskazał uzasadniając wykluczenie wykonawcy, iż przedstawione referencje w dalszym ciągu budzą wątpliwości na temat komptetencji zawodowych wykonawcy ze względu na brak kompleksowości ich wykonania. Dodatkowo, na dzień składania ofert, nie minął rok od zawarcia jednej z umów. Czynność ta wzbudziła wątpliwości wykonawcy, który wniósł odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej. 

 

Odwołujący wskazał, iż w żadnym miejscu SIWZ zamawiający nie określił, co rozumie pod pojęciem "usługi kompleksowej". Może to prowadzić do nieuzasadnionego naruszenia zasady uczciwej konkurencji w postępowaniu oraz równego traktowania wykonawców z tego względu, iż warunki udziału w postępowaniu zostały określone w sposób nieprecyzyjny i niejasny. Brak wskazania, czym dla zamawiającego oznacza "kompleksowość" prowadzić może do nieuzasadnionej odmowy udziału w postępowaniu części wykonawców. 

Zdaniem wykonawcy, zamawiający utożsamiając powyższe pojęcie z przedmiotem zamówienia, czyli usługą wykonywaną wyłącznie stale i na specyficznych rodzajach terenów zielonych, dokonał niedopuszczalnej wykładni wymagań, które zostały przez niego określone w SIWZ. 

Tylko jeden członek konsorcjum musi spełnić warunki udziału w postępowaniu >>>

Dodatkowo, postawienie przed wykonawcami wymogu wykonania wcześniej usług o tożsamym charakterze naruszałoby zasadę proporcjonalności zawartą w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych z 29.01.2004 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164).

Krajowa Izba Odwoławcza, wyrokiem z 20.01.2017 r., KIO 8/17 uznała stanowisko odwołującego za zasadne. Skład orzekający wskazał, iż sformułowanie w ten sposób warunku udziału w postępowaniu, który nakazuje posiadanie zdolności zawodowej tożsamej ze szczegółowymi usługami jest całkowicie nieuprawnione.

Zamawiający nie może dopiero na etapie oceny ofert dookreślać już istniejących, a także stawiac przed wykonawcami nowych warunków udziału w postępowaniu. Niejednoznaczność postanowień zawartych w SIWZ nie może wywoływać negatywnych skutków dla wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Poprawnie przeprowadzona ocena ofert może nastąpić tylko i wyłącznie przy jasnych i klarownych warunkach udziału w postępowaniu. Interpretacja własnych postanowień na etapie badania ofert może prowadzić do nierównego traktowania wykonawców w postępowaniu. 

Zamawiający nie może procentowo ograniczyć udziału podwykonawców w przetargu >>>

Izba uznała za słuszne stanowisko wykonawcy, który zarzucił zamawiającemu naruszenie zasady proporcjonalności poprzez nieuzasadnione warunki udziału w postępowaniu. Poprzez proporcjonalność rozumieć należy adekwatność postawionych warunków do osiągnięcia celu postępowania. Jest nim zawsze wybór wykonawcy, który daje rękojmię nalezytego wykonania przedmiotu zamówienia. 

Dodatkowo, zamawiający popełnił błąd w zakresie niewskazania tego, co rozumie pod pojęciem "kompleksowości" wykonanych usług. Izba wskazała, iż niezasadnym jest przyjęcie przez zamawiającego, iż tylko wykonywanie tożsamych usług lub takich, których zakres został do nich zbliżony świadczyć może o tym, że wykonawca posiada zdolność techniczną i zawodową zabezpieczającą interes zamawiającego w realizacji zamówienia.

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 20.01.2017 r., KIO 8/17

Filip Śledź 15.02.17
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE