Strona główna » Wiedza » Orzeczenia i interpretacje » W postępowaniach podprogowych można skarżyć zaniechania zamawiającego

W postępowaniach podprogowych można skarżyć zaniechania zamawiającego

13.02.17

Krajowa Izba Odwoławcza dokonując wąskiej wykładni odrzuciła możliwość zaskarżania zaniechania zamawiającego w przetargach podprogowych. Stanowisko takie nie spełnia zasadniczego celu ustawy, jakim jest wyłonienie wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę w przetargu - orzekł Sąd Okręgowy w Szczecinie.

articleImage: W postępowaniach podprogowych można skarżyć zaniechania zamawiającego fot. Thinkstock

Postępowaniu prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość nie przekracza progów unijnych. Zamówienie zostało podzielone na części. Jeden z wykonawców złożył ofertę na wszystkie części zamówienia, której znamiona wypełniały przesłanki rażąco niskiej ceny. Zamawiający wezwał wykonawcę do złożenia wyjaśnień w tej sprawie. Treść dokumentu odnosiła się jedynie do trzech z czterech części zamówienia.

Wzbudziło to wątpliwości innego wykonawcy, który złożył odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej. Zarzucał on zamawiającemu zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny. Przełożyć się to miało na naruszenie zasady równego traktowania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Odwołujący wskazał, iż odpowiedź na wezwanie do wyjaśnień ws. rażąco niskiej ceny nie może zostać uznana w świetle zarówno przepisów, jak również doktryny i orzecznictwa KIO jako prawidłowe. W szczególności, iż nie odnosi się do jednej z części zamówienia.

 

Odpowiednie wyjaśnienia powinny zawierać informacje odnośnie kalkulacji ceny oraz uwarunkowań, w których kalkulacja ta została dokonana, a także elementów, które spowodowały, że wysokość zaoferowanej ceny mogła zostać obniżona w stosunku do wartości zamówienia. Ciężar dowodowy w zakresie udowodnienia, iż cena nie jest rażąco niska spoczywa na wykonawcy.

Krajowa Izba Odwoławcza, postanowieniem z 4.10.2016 r., KIO 1810/16, odrzuciła odwołanie wykonawcy. Powołując się na art. 180 ust. 2 pkt 6 Prawa zamówień publicznych z 29.01.2004 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164) dalej p.z.p., skład orzekający uznał, iż w postępowaniu podprogowym odwołanie przysługuje jedynie wobec czynności zamawiającego. W zakres przedmiotowy powyższej przesłanki, zdaniem Izby, nie wchodzą zaniechania. Za takim stanowiskiem przemawiać ma literalna wykładnia przedstawionego przepisu.

Skuteczne odwołanie opiera się na nieprawidłowym zachowaniu zamawiającego >>>

Izba powołała się na definicję wyboru najkorzystniejszej oferty, która wynika bezpośrednio z art. 91 ust. 1 p.z.p. Zgodnie z nią, zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. Zaś przez wybór należy rozumieć jedynie czynność zamawiającego, która polega na zastosowaniu kryteriów i ustalenie w ten sposób, która oferta w postępowaniu jest najkorzystniejsza. Zdaniem Izby, tylko w ten sposób wykonawca może zaskarżać czynność wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu, którego wartość nie przekracza progów unijnych.

Dodatkową przesłanką przemawiającą za przyjęciem takiego stanowiska jest zarówno racjonalność ustawodawcy, jak i również brak zmiany w wyniku nowelizacji art. 180 ust. 2 pkt 3 i 4, które pozwalają zaskarżać wyłącznie czynności odrzucenia oferty odwołującego, a także wykluczenia wykonawcy z postępowania. W zakresie przedmiotowym tych przesłanek nie znajdują się również zaniechania zamawiającego.

Koncesjonariusz złoży odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej >>>

Od postanowienia skargę do sądu złożył prezes Urzędu Zamówień Publicznych. W skardze zarzucono błędną wykładnię językową art. 180 ust. 2 pkt 6 p.z.p. Wskazano, iż prawidłowo dokonana interpretacja tego przepisu prowadzi do odmiennych wniosków pozwalających stwierdzić, iż w postępowaniach podprogowych odwołanie przysługuje także na zaniechania zamawiającego w prowadzonym przetargu. Prezes wskazał, iż w zakres przedmiotowy wchodzą wszystkie zachowania występujące w ramach badania i oceny ofert, które prowadzić mogą do wadliwego oraz niezgodnego z przepisami p.z.p. wyboru najkorzystniejszej oferty. 

Dowiedz się więcej z książki
Zamówienia publiczne. Orzecznictwo sądów okręgowych w latach 2010-2015 z komentarzem
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

 

Przejdź do strony artykułu: « »
Filip Śledź 13.02.17
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE