Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Spółka cywilna to nie grupa kapitałowa

Spółka cywilna to nie grupa kapitałowa

29.03.18

Czy wspólnicy spółki cywilnej stanowią grupę kapitałową, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 p.z.p. i powinni w składanym oświadczeniu o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej to wskazać? - pyta użytkownik programu LEX Zamówienia Publiczne.

articleImage: Spółka cywilna to nie grupa kapitałowa fot. Thinkstock

Wspólnicy spółki cywilnej nie stanowią grupy kapitałowej.

Według art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych – dalej p.z.p., grupę kapitałową należy rozpatrywać zgodnie z definicją grupy kapitałowej wskazanej w ustawie z 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów – dalej u.o.k.i.k. Treść art. 4 pkt 14 u.o.k.i.k. stanowi, że – cyt: "Ilekroć w ustawie jest mowa o: (…) grupie kapitałowej – rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę".

Jednocześnie przepis art. 4 pkt 4 u.o.k.i.k. wskazuje, że jako przejęcie kontroli należy rozumieć – cyt: "wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności: (…)".

Biorąc pod uwagę, że spółka cywilna działa w oparciu o przepisy ustawy z 23.04.1964 r. - Kodeks cywilny – dalej k.c., w celu zdefiniowania tejże spółki należy sięgnąć do przepisów art. 860 - 875 k.c. Wskazane wyżej przepisy stanowią, że przedsiębiorcami są wspólnicy spółki cywilnej. Jednocześnie, w myśl wskazanych przepisów k.c., wśród wspólników spółki cywilnej brak jest czynnika dominacji (wspólnicy działają na równych, takich samych prawach), tym samym nie występuje tutaj kontrolowanie w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę.

Wobec powyższego, w ocenie autora, wspólnicy spółki cywilnej nie stanowią grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 p.z.p. i co się z tym wiąże w przedmiotowym oświadczeniu mogą zaznaczyć, że wobec siebie nie przynależą do grupy kapitałowej.

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: LEX Zamówienia Publiczne
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE