Strona główna » Wiedza » Orzeczenia i interpretacje » SN: spór w ramach konsorcjum nie powinien wpływać na zamawiającego

SN: spór w ramach konsorcjum nie powinien wpływać na zamawiającego

11.07.18

Wszystkie przedsiębiorstwa przystępujące do konsorcjum występują jako wykonawcy. Nie mogą odstąpić od umowy aż do czasu ukończenia wszystkich robót. Jeśli lider konsorcjum nie płaci wykonawcom, to mogą oni żądać od niego odsetek za zwłokę, a nie od zamawiającego - taki jest sens wyroku Sądu Najwyższego.

articleImage: SN: spór w ramach konsorcjum nie powinien wpływać na zamawiającego Fot. Flickr/jaime.silva/Źródło - jaime.silva's photostream /Lic. CC by

Spółka Elektrobudowa w Katowicach pozwała do sądu Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne spółkę z o.o. w Poznaniu o zapłatę.
Sprawa dotyczyła zapłaty za roboty budowlane wraz z odsetkami. W wyniku przetargu na budowę zajezdni konsorcjum z liderem, którym była spółka ZOE Miejskie Przedsiębiorstwo zawarło 11 kwietnia 2011 r. umowę. Spółka Elektrobudowa była jednym z wykonawców, który współtworzył konsorcjum.
Żądanie spółki Elektrobudowa obejmowało 24 mln 700 tys. zł wraz z odsetkami od 26 czerwca 2015 r do dnia zapłaty.
W tej sprawie wydano nakaz zapłaty, ale pozwane MPK go zakwestionowało.

Sądy: umowę MPK wykonał prawidłowo
Sąd I instancji w sierpniu 2016 r. uchylił ten nakaz zapłaty, spółka powodowa złożyła oświadczenie, że żądana suma została jej zapłacona. Pozostała więc kwestia wypłaty odsetek od zaległości.
Sąd Apelacyjny w Poznaniu 11 maja 2017 r. rozpatrując apelację powoda uchylił wyrok oddalający powództwo z odsetkami od 3 grudnia 2015 r. do dnia zapłaty. W pozostałym zakresie powództwo umorzył. Sądy oparły się na art. 354 kc - zobowiązanie powinno być wykonane zgodnie z treścią umowy.
Skarga kasacyjna powoda dotyczyła właśnie tego umorzenia odsetek od należności głównej, które wynosiły 2 mln zł.
Umowa z MPK przewidywała, że rozliczenie robót będzie dokonywane co miesiąc na podstawie złożonych faktur VAT, co stanowiło 80 proc. całości zapłaty. Końcowe rozliczenie uzgodniono przeprowadzić dopiero po oddaniu wszystkich prac, a odbiór nastąpił 9 czerwca 2015 r. Zgodnie z umową wykonawczą liderem był cały czas ZUE, a MPK wykonywało umowę prawidłowo - podkreślił Sąd Apelacyjny. MPK w sierpniu 2015 r. złożyła wniosek o pozwolenia na przekazanie naleznosci do depozytu.

Komu i czy należą się odsetki
Wierzycielem cały czas pozostawała strona powodowa, gdyż zapłata od MPK wpływała na konto bankowe ZUE, czyli lidera konsorcjum.

Przeczytaj komentarz w serwsie LEX: Wadium składane przez konsorcjum

Adwokat Elżbieta Bogucka, występująca w imieniu powoda postawiła pytanie; czy zapłata równa się spełnieniu zobowiązania? I czy po zapłacie zobowiązanie wygasło? Pełnomocnik powoda twierdzi, że nie. Adwokat Bogucka postawiła tezę, że celowa jest ochrona wierzyciela przed niewypłacalnym liderem konsorcjum. A zatem spółce Elektrobudowa przysługują odsetki za cały czas opóźnienia zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty.
Adwokat Jordan Zafirow odpowiedział: - Strona powodowa została zaspokojona. Spółka pozwana nie mogła spełnić świadczenia, więc złożyła sporną sumę do depozytu, 31 grudnia 2015 r., gdy upływał termin zapłaty. A zatem pozwana spółka nie płaciła należności od lipca do grudnia 2015 r., gdyż nie wiedziała komu ma zapłacić.

Uchylenie wyroku sądu II instancji
Sąd Najwyższy w wyroku z 6 lipca br. przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi Apelacyjnemu. Powodem takiego rozstrzygnięcia był zbyt szeroki zakres uchylenia wyroku I instancji. Sąd II instancji musi określić, kiedy powód uzyskał zaspokojenie w związku z wykonaniem umowy. A także, czy powód jest uprawniony do dochodzenia odsetek po wystawieniu faktur. Chodzi o okres od grudnia 2015 do grudnia 2016 r.
Sąd II instancji powien odpowiedzieć także : Czy powód może domagać się zapłaty odsetek od lidera konsorcjum, który otrzymał pieniądze dopiero w grudniu 2015 r.
Jak stwierdziła sędzia Marta Romańska spór w ramach konsorcjum wpływa na sytuację zmawiającego. Spełnienie świadczenia powinno być rozpatrywane w trybie ustawy o zamówieniach publicznych.
Wszystkie przedsiębiorstwa przystępujące do konsorcjum występują jako wykonawcy. Ustawa o zamówieniach publicznych nie pozwala na wymianę firm przystępujących do konsorcjum, muszą trwać w tym stosunku do zakończenia umowy.

Sygnatura akt II CSK 562/17, wyrok z 6 lipca 2018 r.

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: SN
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE