Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Oferty są jawne od momentu ich złożenia

Oferty są jawne od momentu ich złożenia

13.11.17

Czy dokonanie wyboru oferty lub unieważnienie postępowania to moment formalnego przekazania informacji do zainteresowanych stron, czy terminem tym jest moment, w którym upływa termin na wniesienie środków ochrony prawnej na tę czynność zamawiającego? - pyta użytkownik programu LEX Zamówienia Publiczne.

articleImage: Oferty są jawne od momentu ich złożenia fot. Thinkstock

Czynność wyboru najkorzystniejszej oferty, czy też unieważnienia postępowania zostaje uzewnętrzniona w momencie przekazania informacji o wynikach procedury. Dzień poinformowania uczestników postępowania o wynikach, czy to poprzez wybór najkorzystniejszej oferty, czy to poprzez unieważnienie jest dniem, od jakiego należy udostępnić załączniki inne niż oferty, wnioski kwalifikacyjne i oferty wstępne.

Jedną z podstawowych zasad prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zasada jawności postępowania o jakiej stanowi art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych – dalej p.z.p. Realizacja zasady jawności przejawia się w ustawowym zakazie utrudniania dostępu do informacji o organizacji i przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jawności dokumentów funkcjonujących w trakcie postępowania. Zasadą jawności objęte są także składane przez wykonawców wnioski kwalifikacyjne oraz oferty. Wnioski kwalifikacyjne są jawne od upływu terminu do ich składania, a oferty od momentu otwarcia. Wyrazem realizacji zasady jawności jest m.in. jawność dokumentacji postępowania.

Podczas każdego postępowania zamawiający jest zobligowany do prowadzenia pisemnego protokołu postępowania. Protokół powinien być prowadzony na bieżąco i co do zasady jest jawny przez cały okres postępowania, nawet przed jego formalnym wszczęciem. Załączniki do protokołu stają się jawne po rozstrzygnięciu postępowania, a więc po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu procedury.

Jak zaznaczono powyżej zasada ta nie dotyczy wniosków kwalifikacyjnych i ofert, które są jawne od momentu ich złożenia. Jawność dokumentów powstałych podczas postępowania gwarantuje także rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zgodnie z § 4 przywołanego rozporządzenia protokół lub załączniki udostępniane są na wniosek, a udostępnienie dokumentów wnioskodawcy winno nastąpić niezwłocznie. Treść art. 96 ust. 3 p.z.p. obliguje do udostępniania załączników do protokołu od dnia upublicznienia informacji na temat wyników postępowania.

Gdyby wolą ustawodawcy było nakazanie zamawiającym udostępniania dokumentów o jakich mowa w pytaniu dopiero po terminie na wniesienie środków ochrony prawnej, to treść art. 96 ust. 3 p.z.p. brzmiałaby inaczej niż obecnie. Przyjęcie za właściwą interpretacji zgodnie z którą udostępnienie części załączników do protokołu jest dopuszczalne, dopiero po uprawomocnieniu się wyniku postępowania mogłoby w praktyce uniemożliwiać korzystanie z instrumentów ochrony prawnej wykonawców.

Jako przykład takiej sytuacji można podać stan faktyczny, w którym decyzja zamawiającego odnośnie przyznania punktacji danej ofercie opiera się o opinię biegłego, jaki został powołany na potrzeby procedury zakupowej. Zgodnie z art. 96 ust. 2 i 3 p.z.p. opinia biegłego jest załącznikiem do protokołu z postępowania. Jeśli przyjmie się, że opinia biegłego miałaby być udostępniana wykonawcom dopiero po terminie na wniesienie odwołania, to de facto uniemożliwia się zweryfikowanie treści opinii przed podjęciem decyzji w sprawie zaskarżenia wyniku postępowania.

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: LEX Zamówienia Publiczne
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE