Strona główna » Wiedza » Orzeczenia i interpretacje » Niestawiennictwo w postępowaniu odwoławczym to rezygnacja z prawa do wniesienia sprzeciwu

Niestawiennictwo w postępowaniu odwoławczym to rezygnacja z prawa do wniesienia sprzeciwu

08.02.17

Osoba przystępująca do postępowania po stronie zamawiającego może złożyć skuteczny sprzeciw od uwzględnienia zarzutów w całości lub części. Brak stawiennictwa na posiedzeniu równoznaczny jest jednak z rezygnacją z tego uprawnienia - orzekła Krajowa Izba Odwoławcza.

articleImage: Niestawiennictwo w postępowaniu odwoławczym to rezygnacja z prawa do wniesienia sprzeciwu fot. Thinkstock

Zamawiający prowadził postępowanie, którego przedmiotem była ochrona osób, obiektów urządzeń i mienia. W jego toku zostało wniesione odwołanie przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Konsorcjum zarzucało zamawiającemu naruszenie zasady uczciwej konkurencji, a także zaniechanie badania najkorzystniejszej oferty, która powinna zostać odrzucona jako zawierająca rażąco niską cenę.

Odwołujący wnosił o uchylenie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz o nakazanie zamawiającemu, aby odrzucił ofertę wadliwą. Zamawiający musiałby raz jeszcze przeprowadzić badanie i ocenę ofert, co prowadziłoby do ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty. 

W tym samym czasie po stronie zamawiającego przystąpili do postępowania odwoławczego wykonawcy, których oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu. 

Jednocześnie zamawiający pisemnie poinformował o uwzględnieniu części zarzutów przedstawionych w odwołaniu złożonym przez konsorcjum spółek. W odpowiedzi na pismo, odwołujący złożył oświadczenie woli, zgodnie z którym wycofuje pozostałe zarzuty. Obydwa pisma zostały prawidłowo przekazane przystępującemu. 

Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania po stronie zamawiającego nie stawili się na posiedzenie, o którym zostali prawidłowo poinformowali. Zgodnie natomiast z przepisami p.z.p., wykonawcom takim przysługiwał sprzeciw od czynności zamawiającego polegającej na uwzględnieniu w części zarzutów przedstawionych w odwołaniu. W efekcie, wobec niestawiennictwa na posiedzeniu, Krajowa Izba Odwoławcza postanowieniem z 7.12.2016 r., KIO 2214/16 umorzyła prowadzone postępowanie jako bezprzedmiotowe ze względu na brak zarzutów. 

Odwołanie i interes prawny po nowelizacji PZP >>>

Skład orzekający powołując się na § 21 ust. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 22.03.2010 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 964) wskazał, iż niestawiennictwo strony, a także uczestnika postępowania odwoławczego nie wstrzymuje rozpoznania odwołania pod warunkiem prawidłowego ich zawiadomienia o terminie przeprowadzonej rozprawy lub posiedzenia. Izba wskazała, iż przystępujący miał możliwość bronienia swoich interesów na przeprowadzonym posiedzeniu. Jego niestawiennictwo przy prawidłowym zawiadomieniu wywołuje negatywne skutki procesowe.

Zdaniem KIO niestawiennictwo jest równoważne z rezygnacją z prawa do wniesienia sprzeciwu, w szczególności, że posiedzenie jest fazą postępowania poprzedzającą rozprawę. To na niej strony prezentują swoje ostateczne stanowiska odnośnie ewentualnego podtrzymania lub cofnięcia odwołania, a także uwzględnienia zarzutów. Z tego też względu, brak udziału w posiedzeniu należy uznać za rezygnację z uprawnień do reprezentowania własnych interesów. 

Postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej z 7.12.2016 r., KIO 2214/16

Filip Śledź 08.02.17
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE