Strona główna » Wiedza » Orzeczenia i interpretacje » Konflikt interesów wpływa negatywnie na wynik postępowania przetargowego

Konflikt interesów wpływa negatywnie na wynik postępowania przetargowego

22.03.18

Przepisy PZP mają gwarantować, że czynności po stronie zamawiającego będą wykonywać osoby, które w toku postępowania nie będą kierować się względami osobistymi. Naruszenie tej zasady wpływałoby negatywnie na zachowanie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców - czytamy w opinii prawnej UZP.

articleImage: Konflikt interesów wpływa negatywnie na wynik postępowania przetargowego fot. Thinkstock

Konfikt interesów na gruncie prawa zamówień publicznych to taka sytuacja, w której członkowie personelu instytucji zamawiającej lub dostawcy usług w zakresie obsługi zamówień działający w imieniu instytucji zamawiającej, biorący udział w prowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia lub mogący wpłynąć na wynik tego postępowania mają, bezpośrednio lub pośrednio, interes finansowy, ekonomiczny lub interes osobisty, który postrzegać można jako zagrażający ich bezstronności i niezależności w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Jak podkreśla Urząd Zamówień Publicznych, zasada bezstronności i obiektywizmu wyrażona dyspozycją art. 7 ust. 2 Pzp realizowana jest w dwojaki sposób. Konflikt interesów badany jest po stronie zamawiającego, zgodnie z zasadami wskazanymi w art. 17 ust. 1 Pzp, tj. w odniesieniu do osób wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przy czym zakres podmiotowy tej weryfikacji został rozszerzony o pracowników zamawiającego lub inne osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej. 

Jednocześnie, w art. 24 ust. 5 pkt 3 Pzp wprowadzono dodatkową, fakultatywną przesłankę wykluczenia wykonawcy z postępowania z uwagi na wystąpienie konfliktu interesów. Przepis ten daje zamawiającemu możliwość wyeliminowania z postępowania wykonawców, w przypadku gdy osoby uprawnione do ich reprezentacji  pozostają w określonych relacjach z zamawiającym, lub osobami mającymi wpływ na wynik postępowania.

Jednak fakt pozostawania w określonej relacji, o której mowa powyżej, nie powoduje jeszcze obowiązku wykluczenia wykonawcy z postępowania. Zamawiający powinien w pierwszej kolejności ustalić, że pomiędzy wykonawcą a zamawiającym zachodzi relacja, o której mowa w art. 17 ust. 1 pkt 2-4, a następnie przedsięwziąć środki umożliwiające zachowanie obiektywizmu i bezstronności po jego stronie.

Więcej na ten temat przeczytasz w komentarzu praktycznym w programie LEX: "Badanie istnienia konfliktu interesów w postępowaniu o udzielenie zamówienia"

Opinia Urzędu Zamówień Publicznych pt. "Nowe podejście do badania konfliktu interesów"

Źródło: www.uzp.gov.pl

Anna Stańczuk 22.03.18
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE