Strona główna » Wiedza » Orzeczenia i interpretacje » Kłamstwo w ofercie pozbawia kontraktu z NFZ

Kłamstwo w ofercie pozbawia kontraktu z NFZ

28.06.18

Jeżeli szpital walcząc o kontrakt przedstawi nieprawdziwe informacje, to komisja konkursowa odrzuca jego ofertę w całości. Do jej zadań nie należy bowiem prostowanie kłamstw. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku.

articleImage: Kłamstwo w ofercie pozbawia kontraktu z NFZ Zdjęcia dostarczone przez osoby zainteresowane lub zrobione prywatnie przez redakcję.

Dyrektor Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia ogłosił konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie fizjoterapii. W jego wyniku zawarte miały zostać maksymalnie dwie umowy. Do konkursu przystąpiły dwa podmioty - szpital oraz poradnia rehabilitacji (Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej). W toku postępowania, komisja konkursowa doszła do wniosku, że oferenci udzielili nieprawdziwych informacji. Samodzielnie zmieniła więc błędne odpowiedzi udzielone przez oferentów na niektóre pytania na poprawne. W efekcie szpitalowi  odjęła 6 punktów, a poradni - 4 punkty. Po takiej weryfikacji ofert komisja stwierdziła, że szpital ostatecznie otrzymał większą liczbę punktów  i doszło do podpisania z nim umowy. Poradni odmówiono kontraktu.

Źle odjęte punkty nie wpłynęły na wynik

Podmiot prowadzący poradnię odwołał się od decyzji dyrektora i wniósł o ponowne rozpoznanie przez niego sprawy. Dyrektor najpierw oddalił odwołanie i utrzymał w mocy własną decyzję. W jego ocenie nie doszło do naruszenia warunków konkursowych, oferenci traktowani byli na równi. Podkreślił, że obie oferty złożone w postępowaniu zostały poddane jednolitej ocenie. Wyjaśnił, że w związku ze stwierdzeniem w obu rozbieżności pomiędzy odpowiedziami na pytania ankietowe, a danymi posiadanymi przez NFZ, komisja dostosowała je do stanu faktycznego. Zdaniem dyrektora działanie to podjęte zostało wyłącznie w celu uniknięcia bezpodstawnego przyznania im punktów za warunki, których nie spełniali. Był to zatem przejaw dbałości o równe traktowanie i poszanowanie uczciwej konkurencji. Oferta szpitala została oceniona na 39,5 pkt, a oferta poradni na 30 pkt. Za uzasadniony organ uznał co prawda zarzut, iż doszło do niezasadnego odjęcia poradni 4 punktów, jednakże nie miało to wpływu na wynik konkursu. Różnica w punktacji pomięrdzy oferentami była bowiem wyższa.

Nie można zmieniać oferty

Poradnię wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, który uznał skargę za uzasadnioną. W związku z tym uchylił obie decyzje: zaskarżoną i ją poprzedzającą. WSA powołał się na art. 139 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 z późn. zm.)*. Zgodnie z nim zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej następuje po przeprowadzeniu postępowania w trybie konkursu ofert (pkt 1) albo w trybie rokowań (pkt 2). Konkurs ofert składa się z części jawnej i niejawnej, w której komisja może wybrać ofertę lub większą ich liczbę, nie dokonać wyboru żadnej, może też przeprowadzić negocjacje z oferentami. Natomiast na podstawie art. 149 ust. 1 pkt 2 i 7 ustawy, komisja konkursowa odrzuca ofertę, gdy oferent lub oferta nie spełniają wymaganych warunków oraz ofertę zawierającą nieprawdziwe informacje. Stosownie do § 18 ust. 4 zarządzenia Nr 18/2017/DSOZ Prezesa NFZ z 14 marca 2017 r., po upływie terminu składania ofert oferent jest związany ofertą do czasu rozstrzygnięcia postępowania.

LEX Ochrona Zdrowia >>

Oznacza to, że treść oferty wyznaczają wyłącznie zawarte w niej dane. Po jej złożeniu nie mogą zostać ona przez oferenta zamienione, skorygowane czy uzupełnione. Pogląd o niedopuszczalności zmian (korekt) warunków oferty po upływie terminu do składania ofert jest utrwalony w orzecznictwie. Złożone w ofercie oświadczenia nie mogą być więc skorygowane nie tylko przez samych oferentów, ale i przez komisję konkursową.

Kłamstwo nie popłaca

Jednym z podstawowych warunków realizacji zasady równego traktowania i uczciwej konkurencji jest przestrzeganie przez organ regulacji związanych z dopuszczeniem oferentów do udziału w konkursie i oceny złożonej oferty. Art. 149 ust. 1 pkt 2 ustawy nakłada na organ obowiązek odrzucenia oferty w przypadku zawarcia w niej nieprawdziwych informacji. Komisja przeprowadzająca konkurs weryfikuje prawdziwość informacji zawartych w ofertach. Szpital zaś podał nieprawdziwe informacje co do spełniania warunków dotyczących kryteriów jakości. W odpowiedzi na zapytanie komisji konkursowej wprost przyznał, że nie spełania warunków. Zaznaczenie przez szpital w ofercie nieprawdziwej informacji, było zatem ewidentnie nastawione na uzyskanie pozytywnego rozstrzygnięcia. Z tego powodu komisja nie miał podstawy prawnej do skorygowania złożonego w tym zakresie oświadczenia szpitala. Zmiana udzielonej odpowiedzi na niektóre pytania z "TAK" na "NIE" stanowiło ewidentne naruszenie przepisów postępowania.


  Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Komentarz >>

Za niezrozumiałą uznał WSA argumentację, iż w związku ze stwierdzeniem w obu ofertach rozbieżności z danymi posiadanymi przez NFZ, komisja konkursowa zmieniła nieprawidłowo udzielone przez obu oferentów odpowiedzi. Dyrektor sam przyznał bowiem, że komisja konkursowa odjęła poradni 4 punkty w sposób nieuzasadniony.

Poradnia miała szansę na kontrakt

WSA podkreślił, że czynności podjęte przez komisję konkursową, polegające na nieodrzuceniu oferty szpitala, a jedynie odjęciu mu 6 punktów oraz nieuzasadnione odjęcie poradni 4 punktów, miały istotny wpływ na ustalenia rankingowe, ale nie tylko. Przede wszystkim wpłynęłu na rozstrzygnięcie samego konkursu. Gdyby bowiem doszło do wymaganego prawem odrzucenia oferty szpitala, to poradnia miałaby szanse na zawarcie umowy.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z 14 marca 2018 r., II SA/Bk 893/17, LEX nr 2472172. 

Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE