Strona główna » Wiedza » Orzeczenia i interpretacje » Gwarancja ubezpieczeniowa może obejmować jednego członka konsorcjum

Gwarancja ubezpieczeniowa może obejmować jednego członka konsorcjum

09.02.17

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą skutki prawne czynności i zaniechań związanych ze złożoną ofertą. Dlatego też nalezy uznać za wystarczające przedstawienie gwarancji ubezpieczeniowej, która obejmuje tylko jednego członka konsorcjum - orzekła Krajowa Izba Odwoławcza.

articleImage: Gwarancja ubezpieczeniowa może obejmować jednego członka konsorcjum fot. Thinkstock

Przedmiotem prowadzonego postępowania było prowadzenie pogotowia porządkowego na terenie Warszawy. Zamawiający wymagał od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 240 tys. zł, przy czym zastrzegł możliwość spełnienia obowiązku poprzez złożenie dokumentu gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej. 

Do oferty konsorcjum dwóch spółek ubiegających się o udzielenie zamówienia dołączony został dokument gwarancji ubezpieczeniowej, zgodnie z którym obejmowała ona wyłącznie jednego konsorcjanta. W dokumencie wyraźnie wskazane zostało, iż jej zakresem nie jest objęty drugi członek konsorcjum. Wzbudziło to wątpliwości innego wykonawcy odnośnie kwestii spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Sprawa trafiła do sądu.

 

Odwołujący zarzucił zamawiającemu zaniechanie odrzucenia oferty, która została w sposób nieprawidłowy zabezpieczona wadium. W odwołaniu podniesiony został zakaz rozszerzonej interpretacji treści gwarancji ubezpieczeniowej. Wskazano, iż interes zamawiającego nie jest w odpowiedni sposób zabezpieczony ze względu na fakt tylko indywidualnego wystawienia dokumentu. Z tego względu, dokument złożony przez jednego z członków nie zabezpiecza oferty całego konsorcjum. 

Forma wniesionego wadium może ulec zmianie w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia >>>

Krajowa Izba Odwoławcza wyrokiem z 11.10.2016 r., KIO 1795/16, uznała, iż oferta została prawidłowo zabezpieczona. Skład orzekający wskazał, iż wykonawcy działający w ramach konsorcjum ubiegającego się o udzielenie zamówienia nie działają w postępowaniu samodzielnie. Wykonawcy składając wspólną ofertę ponoszą łącznie odpowiedzialność przed zamawiającym za skutki prawne czynności, a także zaniechań bezpośrednio związanych ze złożeniem oferty, a także udziałem w postępowaniu.

Wobec tego, w razie działań lub zaniechań konsorcjanta, który nie jest bezpośrednio objęty gwarancją ubezpieczeniową w dalszym ciągu odpowiedzialność ponosić będą obaj wykonawcy. Stanowi to odpowiednie zabezpieczenie interesów zamawiającego, który w każdym wypadku będzie mógł skorzystać z przedstawionej gwarancji, a także żądać wypłaty kwoty wadium.

Podmiotem zabezpieczającym zapłatę wadium jest całe konsorcjum >>>

Izba wskazała, iż w świetle przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych wadium uznaje się za wniesione skutecznie w momencie, w którym pokrywa i zabezpiecza interesy zamawiającego. Obowiązki wykonawcy odpowiednio dotyczą wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Skład orzekający podzielił pogląd, wedle którego gwarancja wadialna wystawiona na jednego z członków konsorcjum, który został prawidłowo umocowany do działania w imieniu i na rzecz współkonsorcjantów, nawet bez wskazania w treści dokumentu faktu reprezentowania konsorcjum oraz wskazania pozostałych wykonawców stanowi skutecznie wniesione wadium zabezpieczające interesy zamawiającego.

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 11.10.2016 r., KIO 1795/16

Filip Śledź 09.02.17
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE