Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Dane osobowe w najkorzystniejszej ofercie podlegają udostępnieniu

Dane osobowe w najkorzystniejszej ofercie podlegają udostępnieniu

02.08.17

Wykonawca nie zastrzegł w ofercie, że dane osobowe stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wobec tego, czy zamawiający może je udostępnić, bez konieczności anonimizacji, na podstawie wniosku? - pyta użytkownik programu LEX Zamówienia Publiczne.

articleImage: Dane osobowe w najkorzystniejszej ofercie podlegają udostępnieniu fot. Thinkstock

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego obowiązuje generalna zasada jawności, która rozciąga się między innymi na treść umowy, jak również składanych przez wykonawców ofert. Zasada ta wywodzi się z przepisów art. 8 ust. 1, 96 ust. 3, czy 139 ust. 3 Prawa zamówień publicznych z 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) dalej p.z.p.

Zgodnie zaś z treścią art. 8 ust. 2 p.z.p., jakiekolwiek ograniczenia dostępu do informacji związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia wynikać muszą wprost z przepisów p.z.p. W badanej sytuacji, skoro wykonawca nie skorzystał z uprawnienia przewidzianego w art. 8 ust. 3 p.z.p., tj. nie dokonał zastrzeżenia, że poszczególne informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa – podlegać one będą udostępnieniu na zasadach ogólnych.

Zgodnie z treścią art. 8 ust. 1 p.z.p., postępowanie o udzielenie zamówienia jest co do zasady jawne. Podobnie, zgodnie z art. 96 ust. 3 p.z.p., jawny jest protokół wraz z załącznikami. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia, oferty wstępne od dnia zaproszenia do składania ofert, a wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od dnia poinformowania o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Jakiekolwiek ograniczenia dostępu do informacji związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia wynikać muszą wprost z przepisów p.z.p. Przepisy p.z.p. wprowadzają oczywiście szereg wyjątków od generalnej zasady jawności, przewidując miedzy innymi, iż nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Należy przy tym pamiętać, iż wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 p.z.p., w tym nazw (firm) oraz adresów wykonawców (w przypadku osób fizycznych będą to imiona i nazwiska). Stąd, wykonawca będący osobą fizyczną godzić się musi z ujawnieniem jego danych osobowych. Inny wyjątek od generalnej zasady jawności opisany jest w art. 8 ust. 4 p.z.p. - jeżeli jest to uzasadnione ochroną prywatności lub interesem publicznym, zamawiający może nie ujawniać danych osobowych. Przypadek ten dotyczy jednak wyłącznie zamówienia udzielonego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b p.z.p.

Na temat natomiast konieczności ujawnienia danych osobowych osób wskazanych przez wykonawcę do udziału w realizacji zamówienia wypowiedziała się KIO w wyroku z 12.01.2015 r., KIO 2784/14, wskazując, iż „(…) Niezasadnym jest również argument o zakazie ujawnienia imion i nazwisk poszczególnych specjalistów, ze względu na ochronę danych osobowych. Podkreślenia wymaga, że to rzeczą wykonawcy, który decyduje się na korzystanie z określonych osób w postępowaniu i uczestniczy w procedurze opartej z założenia o zasadę pełnej transparentności, jaką jest postępowanie o zamówienie publiczne, obowiązany jest ze swej strony, podjąć środki zabezpieczające tę sferę, w szczególności odebrać od osób godzących się na współpracę odpowiednich oświadczeń i zgody na przetwarzanie danych osobowych przez siebie, czy przekazanie ich na zewnątrz, w szczególności w ramach oferty kierowanej w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie i rozpatrywanej w jawnym postępowaniu. Kwestia zabezpieczenia danych osobowych wynika z odpowiednich przepisów i pozostaje bez związku z tym, czy dana informacja wypełnia cechy tajemnicy przedsiębiorstwa. Te kwestie są odrębne i wypełnianie obowiązków w zakresie danych osobowych nie wpływa na to, czy konkretne informacje są tajemnicą przedsiębiorstwa lub nie. Dane osobowe oraz tajemnica przedsiębiorstwa to odmienne kategorie, poddane innym zasadom. Obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych ciążą niezależnie od tego, czy przedmiot informacji stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa czy też nie. (…) Biorąc pod uwagę powyższe zasadny jest wniosek, że zastrzeżenie przez powyższych wykonawców wykazu osób do realizacji zamówienia należy uznać za nieuprawnione. W ocenie Izby powyżsi wykonawcy nie wykazali by spełnione zostały w odniesieniu do tych informacji przesłanki pozwalające je na zakwalifikowanie zastrzeżonych informacji, jako tajemnica przedsiębiorstwa. W konsekwencji mając na uwadze naczelną zasadę jawności postępowania o zamówienie publiczne, Izba uznała za zasadne nakazanie Zamawiającemu odtajnienie informacji dotyczących Potencjału Kadrowego - osób zdolnych do wykonania zamówienia w ofertach wykonawców (…)”.

 

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: LEX Zamówienia Publiczne
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE