Strona główna » Wiedza » Analizy i komentarze » Brak interesu w uzyskaniu zamówienia skutkuje oddaleniem odwołania

Brak interesu w uzyskaniu zamówienia skutkuje oddaleniem odwołania

21.04.17

Interes w uzyskaniu zamówienia to jedna z przesłanek uzasadniających możliwość wniesienia przez wykonawcę odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Niewykazanie lub brak takiego interesu skutkować powinien oddaleniem odwołania - pisze Paweł Wójcik w LEX Zamówienia Publiczne.

articleImage: Brak interesu w uzyskaniu zamówienia skutkuje oddaleniem odwołania fot. Thinkstock

Brak interesu w uzyskaniu zamówienia oznacza bowiem brak legitymacji czynnej do jego wniesienia. Stwierdzenie, że odwołujący wykonawca nie posiada legitymacji do wniesienia odwołania prowadzi do jego oddalenia bez merytorycznego rozpatrzenia zarzutów podniesionych w odwołaniu. Ich rozpoznanie staje się bowiem zbędne w sytuacji, gdy nawet pozytywna ocena zasadności odwołania nie zmieni sytuacji odwołującego.

Zgodnie z art. 179 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, legitymacja do wniesienia odwołania przysługuje wykonawcy, który wykaże łączne spełnienie następujących przesłanek:
1. posiada lub posiadał interes w uzyskaniu danego zamówienia,
2. poniósł lub może ponieść szkodę,
3. poniesiona lub ewentualna szkoda jest wynikiem naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Ponieważ zaistnienie ww. przesłanek warunkuje zasadność (dopuszczalność) odwołania, to ich wykazanie jest obowiązkiem wykonawcy.

Interes w uzyskaniu zamówienia dotyczyć musi tego konkretnego zamówienia w tym konkretnym postępowaniu o jego udzielenie. Odwołujący nie może zatem powoływać się na interes hipotetyczny, odnoszący się do innego przewidywanego w przyszłości zamówienia na przykład upatrując swojej szansy w unieważnieniu postępowania i ogłoszeniu przez zamawiającego nowego.

Druga z przesłanek - szkoda związana jest z utratą możliwości uzyskania zamówienia. Wyrażać się ona będzie przede wszystkim w utracie potencjalnego zarobku. Szkoda musi być wynikiem naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych. Odwołujący musi wykazać, że następstwem nieprawidłowego działania zamawiającego, jest poniesienie lub możliwość poniesienia szkody przez wnoszącego odwołanie. Przy czym zgodnie z ogólnymi zasadami zaczerpniętymi z kodeksu cywilnego owa szkoda musi pozostawać w adekwatnym związku przyczynowym z działaniem zamawiającego.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 7 grudnia 2011 r. w (sygn. V Ca 1973/11), „przepis  art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), w aktualnym swym brzmieniu, powinien być interpretowany szeroko. Środki ochrony prawnej przewidziane w dziale ustawy inaugurowanym przez rzeczony przepis, przysługują wszystkim osobom, które mają lub miały interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Szerokie rozumienie wyraża się w tym, że wystarcza zadowolić się hipotetycznym interesem w uzyskaniu zamówienia i szkodą, która nie musi być pewna. Przepis ten jednak (...) nie pełni funkcji publicznych. Postępowanie odwoławcze ma jedynie na celu ochronę interesów osoby wnoszącej środki ochrony prawnej, o których mowa w tym artykule. Konstatacja taka płynie nie tylko z treści przywołanego przepisu, gdzie mowa wyraźnie o <interesie w uzyskaniu zamówienia> oraz o <szkodzie>, ale z konstrukcji całego postępowania odwoławczego. Wystarczy prześledzić poszczególne rozwiązania legislacyjne przyjęte w kolejnych przepisach ustawy by przekonać się, że postępowanie odwoławcze i skargowe nakierowane są na ochronę interesów uczestników i potencjalnych uczestników procedury wyboru kontrahenta, nie zaś na ochronę interesu publicznego. Interes publiczny leży u podstaw przepisów regulujących postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, ale już nie przepisów mających na celu ochronę interesów konkurentów podmiotu wybranego do wykonania zamówienia. Tu ścierają się przede wszystkim interesy uczestników postępowania, a racje natury publicznej są jedynie refleksem właściwej funkcji postępowania odwoławczego. Dlatego wnosząc odwołanie <…> skarżący nie może powoływać się na naruszenie przez zamawiającego reguł gry ze względu na interes społeczny. (...) W przeciwnym razie ustawodawca nie posłużyłby się zwrotem <interes w uzyskaniu zamówienia> i nie warunkowałby możliwości wniesienia odwołania od szkody, jaką może wyrządzić działanie zamawiającego naruszające przepisy ustawy.” Jednoznacznie zatem zanegowano możliwość powoływania się przez odwołujących na jakiekolwiek inne czynniki niż ich własny interes w uzyskaniu zamówienia. Podobnie wypowiedziała się Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 13 kwietnia 2016 r. sygn. KIO 453/16, stwierdzając, iż „choć interes wykonawcy zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego powinien być szeroko rozumiany, to jednak wykonawcy powinni wskazać na czym polega interes w odniesieniu do ich sytuacji w danym postępowaniu, nie zaś powoływać się ogólnie na konieczność przestrzegania przepisów prawa, czy na możliwość następczego unieważnienia postępowania.”

Przejdź do strony artykułu: « »
Paweł Wójcik 21.04.17
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: LEX Zamówienia Publiczne
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE