Strona główna » Wiedza » Orzeczenia i interpretacje » Aktualny dokument potwierdza gotowość wykonawcy do realizacji zamówienia

Aktualny dokument potwierdza gotowość wykonawcy do realizacji zamówienia

21.03.18

Za aktualny na gruncie PZP należy uznać dokument, który potwierdza spełnienie warunków udziału w postępowaniu czy brak podstaw do wykluczenia w chwili jego złożenia, ale także, że ten stan trwa nieprzerwanie przez cały okres postępowania od upływu terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - wynika z opinii prawnej UZP.

articleImage: Aktualny dokument potwierdza gotowość wykonawcy do realizacji zamówienia fot. Thinkstock

Zgodnie z opinią Urzędu Zamówień Publicznych, aktualność jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia lub oświadczenia zwykłego, należy oceniać w kontekście:
a) treści art. 25a ust. 1 Pzp oraz
b) istoty instytucji wstępnego potwierdzania spełniania warunków udziału w postępowaniu, kryteriów selekcji oraz braku podstaw do wykluczenia.

Art. 25a ust. 1 Pzp stanowi, że oświadczenia dołączane do oferty lub do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu winny być „aktualne na dzień składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu”. Jednocześnie w instytucję wstępnego potwierdzania zdolności wykonawcy wpisane jest założenie, że wstępne oświadczenia zachowywać muszą aktualność przez cały okres trwania postępowania. Wstępne oświadczenia pełnią bowiem, co do celu, podobną funkcję w postępowaniu jak środki dowodowe będące dokumentami, tj. uprawdopodobniają, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, kryteria selekcji i nie zachodzą wobec niego przesłanki wykluczenia.

Oświadczenia i dokumenty muszą potwierdzać, że wykonawca jest zdolny do realizacji zamówienia. Zdaniem UZP, niewystarczające jest zatem wykazanie zdolności do realizacji zamówienia tylko na konkretny dzień w postępowaniu, nie potwierdza to bowiem, choćby wstępnie, że wykonawca istotnie uprawdopodobnił okoliczność, że jest podmiotem zdolnym do realizacji zamówienia po podpisaniu umowy.

Posłuchaj nagrania ze szkolenia online o aktualności dokumentów w programie LEX: "Składanie aktualnych dokumentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego"

„Aktualność oświadczeń własnych” winna być zatem rozumiana nie tyle jako aktualność w konkretnym punkcie na osi czasu (np. dzień składania ofert), ale jako trwający przez całe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego stan ciągły, którego punktem początkowym może być, np. termin składania ofert.

UZP podkreśla również, że data wystawienia dokumentu, o ile dokument ten potwierdza istniejący stan rzeczy, nie ma zatem znaczenia, z uwzględnieniem jednakże terminów wynikających z rozporządzenia o dokumentach.

Opinia prawna UZP pt. "Dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia. Aktualność dokumentów w świetle nowelizacji ustawy Pzp"

Źródło: www.uzp.gov.pl

Anna Stańczuk 21.03.18
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE