Strona główna » 28.08.2015

28.08.2015

28.08.15

Od 28 sierpnia 2015 r. strony umowy o zamówienie publiczne zawartej na dłużej niż 12 miesięcy przed 19 października 2014 r. mogą występować o negocjacje ws. waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy w związku ze zmianami w prawie, już od dnia publikacji nowego prawa, a nie jak dotychczas - od wejścia nowych przepisów w życie.

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1153) zmienia zasady negocjowania waloryzacji wynagrodzeń wykonawców.

Zgodnie z nową regulacją, w razie zmiany:

- stawki podatku od towarów i usług,
- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez wykonawcę zamówienia publicznego, wynikającego z zawartej przed dniem 19 października 2014 r. umowy zawartej na okres dłuższy niż 12 miesięcy, każda ze stron umowy, w terminie od dnia opublikowania przepisów dokonujących tych zmian do 30 dnia od dnia ich wejścia w życie, może zwrócić się do drugiej strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia.

Zmiana umowy na podstawie ustaleń negocjacyjnych może nastąpić po wejściu w życie przepisów będących przyczyną waloryzacji.

28.08.15
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE